Naar groei & bloei van duaal leren in regio Maasland

Van 1/04/2021 t.e.m. 31/12/2022 loopt het project "Naar groei & bloei van duaal leren in regio Maasland".

Het aanbod duale studierichtingen is beperkt in Limburg en minimaal aanwezig in regio Maaseik. Het project “Naar Groei en bloei van duaal leren in de regio Maaseik” focust op de uitbreiding van het aanbod duaal leren in de regio Maaseik.  Duaal leren is vandaag de dag een relatief onbekend (en onbemind) gegeven voor leerlingen, leerkrachten, ouders en het werkveld.

Deze projectaanvraag kadert binnen ESF-oproep 480 – Impuls duaal leren in het Secundair Onderwijs. De doelstellingen van deze oproep zijn ten eerste het versterken van de afstemming tussen vraag (arbeidsmarkt) & aanbod (scholen/centra) bestaande duale opleidingen SO. Ten tweede staat de voorbereiding en implementatie nieuwe duale opleidingen centraal met als doel het verhogen van de instroom van leerlingen in Duaal SO en het verhogen van het aanbod aan duale opleidingen.

In dit project richten we ons ten eerste naar het verbeteren van het imago van duaal leren. Hiervoor richten we informatie- en sensibiliseringsacties in gericht naar leerlingen, ouders, actoren in het werkveld en leerkrachten. Ten tweede willen we de samenwerking tussen onderwijs en werkveld versterken door een lokaal samenwerkingsplatform op te zetten. Op deze manier kan er een afgestemd aanbod duaal leren komen rekening houdend met de regionale noden, het aanbod leerwerkplekken in de buurt en de regionale tewerkstelling na de initiële opleiding.  Ten derde zetten we in op het vergroten en verbreden van het lokale opleidingsaanbod van duale opleidingen. Als eerste stap zet Mosa-RT vanaf schooljaar 2020-2021 in op de implementatie van drie duale opleidingen. In de hierop volgende schooljaren zal dit aanbod systematisch worden uitgebreid. Ten vierde focussen we op de organisatie van kwaliteitsvol duaal onderwijs.  Hierin staan drie prioriteiten centraal: (1) het invoeren van kwaliteitsvolle screening van arbeidsrijpheid en – bereidheid in het secundair onderwijs, (2) het organiseren van transparante en betrouwbare evaluatie tijdens werkplekleren en (3) gerichte professionalisering van mentoren. Het kernteam van ons partnerschap bestaat uit Katholieke scholengemeenschap Mosa-RT, hogeschool PXL en Voka – Vlaams netwerk van ondernemingen.

 

Dit project werd mogelijk gemaakt met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

 

Werkpakketten:

Het project “Naar groei en bloei van duaal leren in regio Maasland” is opgedeeld in 3 werkpakketten:

 • Werkpakket 1: Verbeteren van het imago van duaal leren
 • Werkpakket 2: Samenwerking werkveld & vergroten aanbod duale opleidingen
 • Werkpakket 3: Organiseren van kwaliteitsvol duaal onderwijs
  • Werkpakket 3A: Evaluatie van werkplekleren
  • Werkpakket 3B: Arbeidsrijpheid & bereidheid in kaart brengen
  • Werkpakket 3C: Professionalisering lectoren en mentoren

 

Hoofdacties:

 • Marktanalyse i.v.m. keuzes duaal leren
 • Informeren & sensibiliseren werkveld 
 • Informeren & sensibiliseren leerlingen
  Informeren & sensibiliseren ouders
 • Informeren & sensibiliseren leerkrachten
 • Organisatie Streekoverleg Duaal Leren Maaseik
 • Analyseren van regionale noden i.f.v. nieuwe studierichtingen
 • Uitschrijven programmatiedossiers
 • Inrichten nieuwe studierichtingen in duaal leren
 • Kwaliteitscontrole en bijsturingsacties 
 • Selectie, implementatie & evaluatie van een kwaliteitsvol screeningsinstrument voor arbeidsrijpheid en -bereidheid
 • Inrichten van gerichte (lokale) professionalsering voor mentoren
 • Invoeren van transparante  en betrouwbare evaluatie van duaal leren

 

Partners:

 1. Mosa-RT
 2. VOKA
 3. Hogeschool PXL
 4. STEBO
 5. PTS

 

Subsidie:

 1. ESF - loopbaanbeleid preventief 119.744,25 0,00€
 2. Vlaams Cofinancieringsfonds 89.726,80€
 3. Private middelen 90.187,00 €
Print-vriendelijke versiePDF versie

Eerstegraadsschool (1ste-2de jaar)
  Kinrooi                +32 89 70 25 43
  Maaseik               +32 89 56 32 32
  Neeroeteren         +32 89 86 46 65

 

Campus  Mosa-RT (vanaf 3de jaar)
 +32 89 56 30 59 
   A
lgemeen: 
info [at] mosa-rt [dot] be
    info [at] mosa-rt [dot] be (F)inancieel: boekhouding [at] mosa-rt [dot] be

 

CLW / Duaal Leren +32 89 56 81 86